NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


เหล็กรางพับ

ลำดับ รายการ น้ำหนักเต็มตาม มอก.
เหล็กตัวยูพับ
1 เหล็กตัวยูพับขนาด 60 x 30 x 30 x 1.6 mm. x 6m. 8.64
2 เหล็กตัวยูพับขนาด 60 x 30 x 30 x 2.3 mm. x 6m. 12.18
3 เหล็กตัวยูพับขนาด 80 x 40 x 40 x 2.3 mm. x 6m. 16.50
4 เหล็กตัวยูพับขนาด 100 x 40 x 40 x 2.3 mm. x 6m. 18.66
5 เหล็กตัวยูพับขนาด 100 x 40 x 40 x 3.2 mm. x 6m. 25.56
6 เหล็กตัวยูพับขนาด 100 x 50 x 50 x 2.3 mm. x 6m. 20.82
7 เหล็กตัวยูพับขนาด 100 x 50 x 50 x 3.2 mm. x 6m. 28.56
8 เหล็กตัวยูพับขนาด 120 x 40 x 40 x 3.2 mm. x 6m. 26.28
9 เหล็กตัวยูพับขนาด 150 x 50 x 50 x 2.3 mm. x 6m. 36.12
10 เหล็กตัวยูพับขนาด 150 x 50 x 50 x 3.2 mm. x 6m. 45.24
11 เหล็กตัวยูพับขนาด 150 x 50 x 50 x 4.5 mm. x 6m. 49.86
12 เหล็กตัวยูพับขนาด 150 x 75 x 75 x 4.0 mm. x 6m. 54.00
13 เหล็กตัวยูพับขนาด 150 x 50 x 50 x 4.5 mm. x 6m. 60.60
14 เหล็กตัวยูพับขนาด 150 x 75 x 75 x 6.0 mm. x 6m. 79.20
15 เหล็กตัวยูพับขนาด 200 x 50 x 50 x 3.2 mm. x 6m. 43.62
16 เหล็กตัวยูพับขนาด 200 x 50 x 50 x 4.0 mm. x 6m. 54.00
17 เหล็กตัวยูพับขนาด 200 x 50 x 50 x 4.5 mm. x 6m. 60.60
เหล็กฉากพับ
1 เหล็กฉากพับขนาด  30 x 30 x 3.2 mm. x 6m. 8.28
2 เหล็กฉากพับขนาด  40 x 40 x 3.2 mm. x 6m. 11.28
3 เหล็กฉากพับขนาด  50 x 50 x 2.3mm. x 6m. 10.44
4 เหล็กฉากพับขนาด  50 x 50 x 3.2 mm. x 6m. 14.28
5 เหล็กฉากพับขนาด  60 x 60 x 3.2 mm. x 6m. 17.28
6 เหล็กฉากพับขนาด  75 x 30 x 3.2 mm. x 6m. 15.06