NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


เหล็กไวร์เมช

รหัสสินค้า

Ref.No.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)

Diameter (mm)

ขนาดตาราาง (มม.)

Spacing (mm)

พื้นที่หน้าตัดต่อเมตร

Area (mm2/m.)

ตามยาว (Main)

ตามขวาง (Cross)

ตามยาว (Main) ตามขวาง (Cross) ตามยาว (Main) ตามขวาง (Cross)
A40. 4 4 100 100 126 126
A50. 5 5 100 100 196 196
A60. 6 6 100 100 283 283
A70. 7 7 100 100 385 385
A80. 8 8 100 100 503 503
A90. 9 9 100 100 636 636
A100. 10 10 100 100 786 786
A110. 11 11 100 100 950 950
A120. 12 12 100 100 1131 1131
 
B40. 4 4 150 150 84 84
B50. 5 5 150 150 131 131
B60. 6 6 150 150 188 188
B70. 7 7 150 150 250 250
B80. 8 8 150 150 335 335
B90. 9 9 150 150 424 424
B100. 10 10 150 150 524 524
B110. 11 11 150 150 634 634
B120. 12 12 150 150 754 754
 
C40. 4 4 200 200 63 63
C50. 5 5 200 200 98 98
C60. 6 6 200 200 142 142
C70. 7 7 200 200 193 193
C80. 8 8 200 200 252 252
C90. 9 9 200 200 318 318
C100. 10 10 200 200 393 393
C110. 11 11 200 200 475 475
C120. 12 12 200 200 566 566
 
D40. 4 4 250 250 50 50
D50. 5 5 250 250 79 79
D60. 6 6 250 250 113 113
D70. 7 7 250 250 154 154
D80. 8 8 250 250 201 201
D90. 9 9 250 250 255 255
D100. 10 10 250 250 314 314
D110. 11 11 250 250 380 380
D120. 12 12 250 250 452 452